Adatkezelési tájékoztató

A PAPA-PROFI Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatónak, és a hatályos nemzeti jogszabályoknak, valamint az Európai Unió meghatározott jogi elvárásainak.

1. Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelő: PAPA-PROFI Kft

Adatkezelésre jogosult: Virányi Tamás (ügyvezető igazgató)

Adatfeldolgozásra jogosultak: az adatkezelésre jogosult által megjelölt munkavállalók, az adatkezelésre jogosult utasításainak és jelent Tájékoztatónak  megfelelően

Székhely: 2636 Tésa, Petőfi út 16.

Adószám: 13629054-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-162092

Tel.: 42/ 311-016

E-mail cím: iroda@brelil.hu

2. A kezelt adatok köre

Az adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Az adatfeldolgozó az adatkezelő utasításai alapján az irányadó jogszabályoknak és a

PAPA-PROFI Kft. személyes adatokat csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjt és kezel. Az összegyűjtött adatokat a lehető legbiztonságosabban kezeli és tárolja, illetve megtesz minden olyan biztonsági, technikai, és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással ad át.

A Kft. személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenessé válik, az adatok törlésre kerülnek.

A személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat–különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A természetes személyazonosító adatok: az érintett családi-és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed:

 • a Kft-nél keletkezett valamennyi adatra,
 • az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra,
 • az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra,
 • a Kft-nél alkalmazott valamennyi hardver és szoftvereszközre, valamint
 • a Kft. tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra.

3. Az adatkezelés, célja, helye

A Tájékoztató célja, hogy az Adatfeldolgozó az Adatkezelésre jogosult utasításai alapján az irányadó jogszabályoknak, a Tájékoztatónak és a Munkaszerződésnek megfelelően végezze az adatkezelési tevékenységet.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó együttműködnek az adatkezelés jogszerű, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével történő ellátása érdekében.

Az adatkezelési tevékenység végzésének helye az adatfeldolgozó mindenkori székhelye, és telephelyei.

4. Az adatkezelés gyakorlata

Adatkezelési gyakorlati kialakítása során a PAPA-PROFI Kft. figyelembe veszi és betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv) és a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseire.

Az Adatkezelésre jogosult a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit maga határozza meg, szavatolja, hogy az adatkezelés megfelelő jogalappal és jogszerű célból történik.

Az Adatkezelésre jogosult – adatkezelésre vonatkozó döntéseinek végrehajtására – utasításokat ad az Adatfeldolgozó részére, a Tájékoztatóban és Munkaszerződésben foglalt feladatok megfelelő ellátásának biztosítása érdekében.

Az Adatfeldolgozó az érintettek személyes adatait az Adatkezelő nevében, kizárólag a Tájékoztató és az Adatkezelésre jogosult írásbeli, dokumentált utasításai alapján kezeli. Az Adatfeldolgozó kizárólag a megbízás tárgyát képező technikai adatkezelési műveletek végrehajtására jogosult. Az Adatfeldolgozó a kezelt adatok tekintetében az Adatkezelésre jogosult erre vonatkozó írásbeli, dokumentált utasításának hiányában saját maga nem járhat el adatkezelőként, az adatokat harmadik fél felé nem továbbíthatja és az adatokat harmadik fél, mint Adatkezelő helyett és nevében nem kezelheti.

A megbízott munkavállalók a személyes adatokat papír alapon, vagy elektronikusan veszik fel. Az ügyfél az aláírásával, regisztrációjával hozzájárul a személyes adatai felvételéhez, kezeléséhez. A papír alapon rögzített adatokat zárható, mások számára nem hozzáférhető, riasztóval és tűzvédelmi eszközzel ellátott irodában, szekrényben helyezi el. Az elektronikusan rögzített adatokat vírusirtóval és tűzfallal végett, jelszóval ellátott, csak számára és a munkavállaló számára elérhető, informatikai alapú adatbázisban rögzíti.

A Kft.-nél adatkezelést végző munkavállalói kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni, melyet a Munkavállalói szerződés 9.pontja tartalmazza.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés, adattárolás a megbízás teljesítésétől számított számított 5 (azaz öt) évig tart. Ez vonatkozik mind a papír alapú, mind az elektronikus alapú adatokra is.

6. Foglalkoztatotti jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, ill. fenntartása.

A foglalkoztatásra jelentkező adatait a Kft. előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulás alapján tárolja és kezeli.

Az adatkezelés során felveendő személyes adatok köre:

 • név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • arcképe
 • önéletrajz.

A Kft. papír alapon vagy elektronikusan jut hozzá a foglalkoztatásra jelentkező önéletrajzához, személyes adataihoz.

Amennyiben a foglalkoztatásra jelentkező személyt a Kft. nem foglalkoztatja, önéletrajzát és személyes adatait elektronikus út esetén törli; papír alap esetén megsemmisíti.

Amennyiben a Kft. foglalkoztatja a foglalkoztatásra jelentkező személyt, személyes adatait mind papír alapon, mind elektronikusan tárolja. Ezen adatokat más célra fel nem használhatja. A foglalkoztatott a munkába állás kezdőnapján Titoktartási nyilatkozatot tesz. A nyilatkozatban a foglalkoztatott kötelezettséget vállal arra, a foglalkoztató engedélye nélkül az ügyfelek személyes adatait harmadik személy tudomására nem hozza, valamint harmadik személyek részére az engedély nélküli hozzáférést megakadályozza.

A Kft. a munkaviszony létesítésével kapcsolatosan kezelt személyes adatokat kezeli a munkavállalóval kapcsolatosan:

 • Munkavállaló neve
 • Születési neve
 • Születési hely, idő
 • Állampolgárság
 • Édesanyja neve
 • Lakhelye
 • Adóazonosító jele
 • TAJ száma
 • Bankszámla száma
 • Munkaviszony kezdete
 • Heti munkaórák száma
 • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
 • Munka alkalmassági igazolás
 • Munkakör megnevezés
 • Gyermekek adatai, száma.

A Kft. a munkavállalóiról bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet, mely a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos adatait bérszámfejtésre, társadalombiztosítási és statisztikai adatszolgáltatásra, valamint az 1995.évi CXVII. törvény alapján munkáltatói adó megállapítással kapcsolatosan használja fel.

 7. Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

A Kft. weboldalának (www.brelil.hu) felkeresése és online szolgáltatásaink igénybe vétele rögzítésre kerül. Az ügyfél termináleszköze (például számítógép vagy mobiltelefon) által használt IP-cím, a dátum és idő, termináleszköze böngészőjének típusa és operációs rendszere, valamint a felkeresett oldalak kerülnek rögzítésre. Az adatokat adatbiztonság, valamint a Kft. online szolgáltatásainak optimalizálása és javítása érdekében gyűjti. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdés b) biztosítja.

Minden egyéb adatkezelés – az anonim formában történő, statisztikai célú adatkezelés kivételével – kizárólag a weblapon megtalálható Adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően történik. Ezen túlmenően kizárólag akkor történik személyes adatok tárolása, ha azokat az ügyfél önkéntesen, például regisztráció, felmérés, online jelentkezés részeként vagy szerződés teljesítése céljából bocsátja a Kft. rendelkezésére.